سوابق
نوع فعالیت
محل همکاری
سمت
تاریخ شروع
تاریخ پایان
عنوان درس یا فعالیت
همکاری 
مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (ره) 
محقق 
1370/07/01 
1377/07/01 
علمی، پژوهشی 
همکاری 
مرکز مدیریت حوزه علمیّه قم 
ممتحن 
1384/07/04 
 
علمی